Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon  +48 501 237 513

Kursy maturalne

Zajęcia prowadzone są w systemie mieszanym (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty).

 

Język polski

Celem zajęć z języka polskiego jest przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

W cyklu przewidziane są tematy systematyzujące zagadnienia z obszaru historii literatury (epoki), jak i teorii literatury (rodzaje i gatunki literackie, pojęcia, style, nurty itp.).

Podczas zajęć będą kształtowane i doskonalone takie umiejętności, jak:

 • czytanie ze zrozumieniem tekstu (literackiego, naukowego, publicystycznego),
 • tworzenie rozprawki/eseju w kontekście utworu literackiego,
 • analiza i interpretacja tekstu poetyckiego.


Ćwiczenia w redagowaniu wypowiedzi pisemnych będą przeprowadzone z uwzględnieniem kryteriów/wymagań egzaminacyjnych.

W trakcie trwania kursu przewidywane jest powtórzenie najważniejszych zagadnień problemowych podejmowanych w tekstach literackich figurujących na liście lektur obowiązkowych w liceum.

Uczestnicy kursów będą mieli możliwość skorzystania z konsultacji w ramach przygotowania zarówno do części pisemnej, jak i ustnej egzaminu maturalnego

 

Język polski

 

Język angielski

 

Język angielski

Celem zajęć z języka angielskiego jest kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Dobór materiałów, ćwiczeń i metod dostosowany jest do dwóch głównych części matury z języka nowożytnego - części ustnej i pisemnej.

Podczas przygotowania do części ustnej będzie utrwalana umiejętność:

 • odpowiedzi na pytania egzaminatora z naciskiem na uzasadnienie wypowiedzi,
 • prowadzenia rozmowy z odgrywaniem roli,
 • opisu ilustracji oraz rozmów na jej podstawie,
 • a także wypowiedzi na podstawie materiału stymulującego.


Natomiast w przygotowaniach do części pisemnej na poziomie podstawowym doskonalone będą:

 • umiejętności rozumienia ze słuchu,
 • rozumienia tekstu czytanego,
 • stosowania struktur leksykalno-gramatycznych,
 • oraz redagowania prostych tekstów użytkowych.


Przygotowanie do części pisemnej na poziomie rozszerzonym opierać się będzie na doskonaleniu umiejętności:

 • rozumienia ze słuchu,
 • rozumienia tekstu czytanego,
 • rozpoznawania struktur leksykalno-gramatycznych,
 • stosowania struktur leksykalno-gramatycznych,
 • a także redagowania dłuższego tekstu.

 

Matematyka

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki będą pełnym, systematycznym i kompleksowym powtórzeniem materiału obowiązującego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Skupimy się na praktycznym zastosowaniu wiedzy w charakterystycznych dla matury typów zadań otwartych i testowych. Zwrócimy uwagę na najczęstsze problemy, najszybsze i najskuteczniejsze sposoby rozwiązywania zadań. Każdy uczestnik zajęć nauczy się rozpoznawać nie tylko typowe schematy i algorytmy, jak również zyska mnóstwo wskazówek i gotową bazę pomysłów na rozwiązanie trudniejszych, wymagających zadań. Wytrenujemy poprawne pod względem formalnym opisywanie rozwiązań i wykazywanie zależności. Dodatkowe materiały do ćwiczeń do dyspozycji każdego ucznia pomogą również zorganizować systematyczne powtórki w ramach samodzielnej pracy

 

Matematyka

 

Geografia

 

Geografia

Celem zajęć z geografii jest przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym zgodnie z obowiązującymi standardami wymagań edukacyjnych.

Przygotowanie będzie polegało na nauce odpowiedniego stosowania geograficznych pojęć, rozumienia prawidłowości i teorii (społeczno-gopspodarczych oraz systemów przyrodniczych Ziemi), charakterystyki poszczególnych zjawisk i procesów oraz ich oceny i rozwiązania problemów w różnych skalach czasowych i przestrzennych.

Ponadto doskonalone będą umiejętności formułowania wniosków dotyczących powiązań i zależności w systemie człowiek-przyroda-gospodarka w skalach od lokalnej do globalnej, a także proponowanie rozwiązywania istniejących problemów w środowisku geograficznym. Szczególna uwaga będzie zwrócona na rozumienie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy poszczególnymi elementami systemów przyrodniczych oraz w relacjach człowiek-środowisko. Każde zagadnienie, globalne i regionalne problemy, będzie prezentowane na przykładach ze świata i Polski.

Podczas wykładów przedstawione będą główne zagadnienia z danego działu, objaśnione terminy, pojęcia, prawidłowości i teorie zdarzeń, zjawisk i procesów. Wykłady będą miały formę prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia i dyskusja polegać będą na rozwiązywaniu konkretnych zadań do danego działu według wytycznych wymagań egzaminacyjnych, np. analiza map synoptycznych, podawanie i uzasadnianie propozycji rozwiązania problemu (np. zapobieganie pustynnieniu) na podstawie posiadanej wiedzy i podanych informacji. Informacje i wiadomości o Polsce przedstawiane będą podczas prezentacji danego działu (standardu).

 

Historia

Program kursu opracowano zgodnie z podstawą programową obowiązującą na nowej maturze. Każde zajęcia zaczynają się od części wykładowej, gdzie nauczyciel przedstawia zagadnienia historyczne, aby możliwe było ich zrozumienie i wykorzystanie w zadaniach maturalnych. Podczas zajęć wykorzystywane są teksty źródłowe, ilustracje, mapy, dane statystyczne i inne źródła wiedzy historycznej, które maja na celu lepsze zobrazowanie omawianych zagadnień. W drugiej części zajęć wykładowca wspólnie z kursantami rozwiązuje arkusze maturalne. Istotnym elementem zajęć jest twórcza dyskusja, która uczy sztuki poprawnej argumentacji oraz pozwala wyjaśnić powstałe wątpliwości.

Kursy przygotowują uczestników do swobodnej pracy z materiałem źródłowym, interpretowania oraz formułowania wypowiedzi pisemnych. Podejmowane są tematy o charakterze przekrojowym, z wybranych zagadnień historycznych. Zajęcia uporządkowane są tematycznie, aby można było skuteczniej powtórzyć cały wymagany materiał. Ostatecznie kursanci zajęć znają wszystkie typy zadań maturalnych i swobodnie operują swoją wiedzą w udzielaniu odpowiedzi.

 

Historia

 

Biologia

 

Biologia

Biologia nie jest nauką humanistyczną, ale też nie do końca ścisłą. Wymaga, aby nie tylko poznać i zapamiętać pewne pojęcia, ale również zrozumieć mechanizmy rządzące prawami natury. Aby w pełni przygotować się do egzaminu maturalnego, ważne będzie by systematycznie powtarzać zdobytą już wiedzę oraz poszerzać ją o nowe zagadnienia. Poza częścią wykładową szczególnie istotna jest w tym wypadku dyskusja w grupie, gdyż pomaga usystematyzować materiał. Nie mniej ważne jest zadawanie pytań, które rozwieją niejasności dotyczące trudniejszych kwestii. Zdobyta wiedza musi znaleźć również swoje zastosowanie w praktyce, ponieważ wymagają tego zadania maturalne. W tym celu istotną rolę odgrywa rozwiązanie odpowiedniej ilości arkuszy maturalnych, w tym zadań dotyczących poszczególnych działów nauk przyrodniczych. Należy je rozwiązywać zarówno indywidualnie, aby nauczyć się samodzielności, jak i w grupie gdzie wszystkie wątpliwości będą natychmiast wyjaśniane.

 

Chemia

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym. Na zajęciach zostaną zrealizowane treści obowiązkowe, następnie materiał zostanie kompleksowo powtórzony i utrwalony w formie prac domowych. Podstawą zajęć jest zdobycie przez uczniów umiejętności rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych. Naukę rozpoczynamy poznając zagadnienia chemii organicznej, następnie ogólnej i nieorganicznej.

Uczestnik kursu musi posiąść niezbędne minimum wiedzy, czyli podstawy i intensywnie myśleć. Każde spotkanie będzie rozpoczynać się omówieniem błędów występujących w pracach domowych, następnie krótki wstęp teoretyczny dotyczący nowego tematu i przystąpienie do rozwiązywania zadań, w razie konieczności z pomocą nauczyciela. Rozwiązywanie dużej ilości zadań jest podstawą dobrze zdanej matury.

 

Chemia

 

Fizyka

 

Fizyka

Program kursu opracowany został na podstawie wymagań maturalnych oraz naszego wieloletniego doświadczenia w przygotowywaniu maturzystów do egzaminu. Zajęcia składają się z części wykładowej i ćwiczeniowej.

Część wykładowa ma na celu wyjaśnienie wzorów, praw i zjawisk fizycznych, które występują w zadaniach maturalnych.

W części ćwiczeniowej nauczyciel przedstawia zastosowanie teorii w zadaniach maturalnych i wyjaśnia rozwiązania krok po kroku zwracając uwagę kursantów na najczęściej popełniane błędy oraz sposób oceniania zadań na egzaminie maturalnym. Kurs obejmuje rozwiązanie każdego typu zadania maturalnego, jaki może się pojawić na maturze.

Bardzo ważnym aspektem zajęć jest dyskusja i zadawanie pytań, które wyjaśniają wszelkie wątpliwości uczniów, dlatego kursanci zachęcani są do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Część zadań uczniowie rozwiązują samodzielnie po wcześniejszym omówieniu ich w grupie. W trakcie ich rozwiązywania nauczyciel udziela indywidualnych wskazówek.

Dla chętnych zadawana jest praca domowa, która ma na celu utrwalić zdobytą wiedzę na zajęciach i dać informację zwrotną czy wszystkie treści z zajęć są zrozumiałe. Ponadto w trakcie kursu zorganizowane będą krótkie testy maturalne oraz przynajmniej jedna próbna matura.

Taki sposób przeprowadzenia zajęć pozwala rozwiązać bardzo dużo zadań z arkuszy maturalnych. Jednocześnie każdy uczestnik ma możliwość samodzielnego zmierzenia się z konkretnym typem zadania, co skutkuje sukcesem na maturze.

Nasi kursanci osiągają najwyższe wyniki na maturze z fizyki, dzięki zrozumieniu zjawisk fizycznych i znajomości wszystkich typów zadań maturalnych.

 

WOS

W części wykładowej kursantom przekazywana jest wiedza z zakresu polityki krajowej i międzynarodowej, sposobów i zasad funkcjonowania społeczeństwa i państwa, prawa i historii najnowszej. Moduł konwersatoryjny obejmuje twórczą dyskusję na temat poruszonych zagadnień. W części ćwiczeniowej słuchacze wspólnie z prowadzącym rozwiązują testy maturalne, analizują materiały źródłowe i interpretują bieżące wydarzenia. Natomiast w części warsztatowej uczniowie koncentrują się na praktycznym selekcjonowaniu informacji oraz przyswajaniu zasad pisania krótszych i dłuższych form wypowiedzi.

Regularnie zadawane są też prace domowe, które są sprawdzane, oceniane i opatrzone komentarzem. Po każdym zrealizowanym obszarze tematycznym przeprowadzany jest egzamin wiedzy na poziomie maturalnym, zaś na koniec kursu organizowany jest próbny egzamin maturalny.

 

WOS

 

Nasi nauczyciele to osoby - mający długoletnie doświadczenie i najlepsze wyniki na egzaminie maturalnym - co obrazuje osiąganie bardzo dobrych wyników przez naszych kursantów na maturze


Wszystkie zajęcia prowadzone są wyłącznie przez doświadczonych egzaminatorów.

Kursy maturalne adresowane są do:

 • uczniów klas maturalnych – matura 2024 (również absolwentów poprawiających wynik egzaminu)
 • uczniów klas drugich – matura 2024


Egzamin maturalny 2024 – oferta kursów:

 1. Język polski - poziom podstawowy
 2. Matematyka – poziom podstawowy
 3. Matematyka - poziom rozszerzony
 4. Geografia – poziom rozszerzony
 5. Biologia – poziom rozszerzony
 6. Chemia – poziom rozszerzony
 7. Fizyka – poziom rozszerzony
 8. WOS – poziom rozszerzony
 9. Historia - poziom rozszerzony

 

Wpłata zaliczki w wysokości 100 złotych powinna zostać dokonana przed rozpoczęciem zajęć. Wpłaty będzie można również dokonać w dniu rozpoczęcia zajęć w siedzibie szkoły). Osoby wybierające więcej niż jeden kurs płacą 50 złotych mniej za kolejny kurs.